МЕНЮ

УСЛУГИ

СПИСЪК С УСЛУГИ

смяна на предпазители

Както всяко друго оборудване, така и автоматичните предпазители могат да дефектират. Обикновено обаче, даден предпазител изключва при наличие на проблем в инсталацията или в някой от консуматорите.

Част от причините може да са:

- Късо съединение;
- Претоварване;
- Лош контакт причиняващ загряване;
- Дефектирал предпазител;

Късо съединение:

При включване на предпазителя се чува много ясно "пукане" и се вижда искра. В този случай изключете предпазителя. Изключете всички уреди прилежащи към този токов кръг. Вдигнете отново предпазителя. Ако късото съединение е изчезнало, то проблемът е вероятно в някой от уредите. Най-лесно можете да проверите, като започнете да включвате един по един всеки от тях, докато откриете кой е уреда с проблем. Ако след изключване на уредите и вдигане на предпазителя отново има "късо", то тогава има проблем в инсталацията.

Претоварване:

Предпазителя се задейства след включване на пореден консуматор. Изключете някой от работещите уреди и включете отново. Ако предпазителя е топъл го изчакайте няколко минути, за да се охлади и включете тогава. Желателно е разделяне на консуматорите на отделни токови кръгове при възможност. Не подменяйте стария предпазител с такъв, който издържа по-голям ток. Това ще доведе до прегряване на кабела и има опасност от възникване на пожар!

Лош (разхлабен) контакт:

Възможно е с времето връзката в самия предпазител да се е разхлабила. Това причинява загряване на предпазителя, което води до неговото изключване. Възможно решение на проблема е като се проверят болтчетата на автоматичния предпазител и при нужда да се затегне Дефектирал предпазител: В този случай просто трябва се подмени с нов. Ако решите да го направите сами, изключете захранването от електромерното табло. Вземете същия като марка и ампераж предпазител, и го сменете.Нека Работим ЗаедноРАБОТА

Ако вие имате нужда от поправка на електрически уред или пък ако се налага цялостен ремонт на инсталацията или частична подмяна, то вие имате проблем. И ако вие имате проблем - ние имаме точното решение.
Потърсете ни на един от посочените начини в страницата за контакт.